Kubernetes 部署指南

本章介绍创建的 Kubernetes 集群部署方法、 kubectl 客户端的安装方法以及推荐的配置。

其中 Kubernetes-The-Hard-Way 介绍了在 GCE 的 Ubuntu 虚拟机中一步步部署一套 Kubernetes 高可用集群的详细步骤,这些步骤也同样适用于 CentOS 等其他系统以及 AWS、Azure 等其他公有云平台。

在国内部署集群时,通常还会碰到镜像无法拉取或者拉取过慢的问题。对这类问题的解决方法就是使用国内的镜像,具体可以参考国内镜像列表

一般部署完成后,还需要运行一系列的测试来验证部署是成功的。sonobuoy 可以简化这个验证的过程,它通过一系列的测试来验证集群的功能是否正常。其使用方法为

# Install
$ go get -u -v github.com/heptio/sonobuoy

# Run
$ sonobuoy run
$ sonobuoy status
$ sonobuoy logs
$ sonobuoy retrieve .

# Cleanup
$ sonobuoy delete

版本依赖

依赖组件 v1.13 v1.12
Etcd v3.2.24+或v3.3.0+ v3.2.24+ 或 v3.3.0+ etcd2弃用
Docker 1.11.1, 1.12.1, 1.13.1, 17.03, 17.06, 17.09, 18.06 1.11.1, 1.12.1, 1.13.1, 17.03, 17.06, 17.09, 18.06
Go 1.11.2 1.10.4
CNI v0.6.0 v0.6.0
CSI 1.0.0 0.3.0
Dashboard v1.10.0 v1.8.3
Heapster Remains v1.6.0-beta but retired v1.6.0-beta
Cluster Autoscaler v1.13.0 v1.12.0
kube-dns v1.14.13 v1.14.13
Influxdb v1.3.3 v1.3.3
Grafana v4.4.3 v4.4.3
Kibana v6.3.2 v6.3.2
cAdvisor v0.32.0 v0.30.1
Fluentd v1.2.4 v1.2.4
Elasticsearch v6.3.2 v6.3.2
go-oidc v2.0.0 v2.0.0
calico v3.3.1 v2.6.7
crictl v1.12.0 v1.12.0
CoreDNS v1.2.6 v1.2.2
event-exporter v0.2.3 v0.2.3
metrics-server v0.3.1 v0.3.1
ingress-gce v1.2.3 v1.2.3
ingress-nginx v0.21.0 v0.21.0
ip-masq-agent v2.1.1 v2.1.1
hcsshim v0.6.11 v0.6.11

部署方法

© Pengfei Ni all right reserved,powered by GitbookUpdated at 2020-05-03 06:26:07

results matching ""

    No results matching ""